Danh sách ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Mạnh Phong – Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Nhâm Hiếu – P. Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Viết Biên – Giám đốc

Bà: Nguyễn Thị Hằng – P. Giám đốc

Ông: Nguyễn Tuấn Minh – P. Giám đốc