Ban lãnh đạo

Ông: Nguyễn Mạnh Phong – Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Viết Biên – Giám đốc

Bà: Nguyễn Thị Hằng – P. Giám đốc

Bà: Nguyễn Thị Hợp – Kế toán trưởng