Nghị định mới về PPP: Giảm thủ tục, tăng công khai