Kinh tế 6 tháng đầu năm 2021, Việt Nam công bố con số gây ngạc nhiên