Israel công bố “Cao nguyên Trump”, cảm ơn Mỹ công nhận cao nguyên Golan