Hà Nội thu ngân sách vượt chỉ tiêu dự toán được giao