GS Vũ Hà Văn: ‘Việt Nam sẽ có công bố quốc tế về gene người’