Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp của Công ty cổ phần Chứng nhận và Giám định TTP