Xử lý tình huống trong đấu thầu: Khi khối lượng trong tiên lượng mời thầu thiếu