Từ tháng 9/2019: Đồng loạt có hiệu lực 5 chính sách tiền lương