Thủ tướng: Sẽ kiểm tra việc phát triển kinh tế tư nhân