Thầy Park ban lệnh “đặc biệt” trước khi đấu UAE, Thái Lan