Ông Vũ Khoan: Thế giới cạnh tranh gay gắt, Việt Nam ở khu vực nhạy cảm