Một cách nhìn về thanh toán biên mậu tại khu vực biên giới Việt-Trung