Khắc phục triệt để những tồn tại, bất cập trong các dự án BOT