Huy động hơn 24 tỷ USD làm đường sắt tốc độ cao thế nào?