Giới lãnh đạo Trung Quốc tái cam kết trung thành với đảng