Dự án thủy lợi Bắc Nghệ An: Nhà thầu nghi ngờ tính minh bạch