Dự án tại Quảng Nam: Đạt Phương – Phú Vinh trúng lớn