Cuối năm, hoàn thành 6 đoạn tuyến đường Hồ Chí Minh