Cách dạy vuông, tròn đang gây tranh cãi: Phương pháp ‘lạ’ hay đã được áp dụng trên thế giới?