Bất ngờ trước chữ viết tay đẹp như thư pháp của Đàm Vĩnh Hưng