Ban hành Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP