5 THÁCH THỨC ĐỂ VIỆT NAM THOÁT BẪY ‘THU NHẬP TRUNG BÌNH THẤP’